Dağıtım Operasyonları

ŞEBEKE OPERASYONLARI

Arıza Bakım Onarım:

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yer alan tüm il ve ilçe merkezleri başta olmak üzere toplamda 55 ayrı noktada Arıza Onarım ve Bakım ekibi ile Dağıtım bölgemizdeki kullanıcılara hizmet verilmektedir. Bu birimler müşterilerinden gelen, OSOS, SCADA sistemleri vb. kanallardan gelen bildirimler ve ihbarlar yoluyla veya planlı bakımlarla tespit ettikleri alçak ve yüksek gerilim şebekeleri ile aydınlatma sistemlerindeki arızaları 365 gün 24 saat esasına göre giderecek şekilde enerji arzının sürekliliğini sağlamaktadır.

Enerjinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için teknolojinin getirdiği en son ve güncel programlar kullanılmakta, teçhizatlar tüm dünyada belirlenen en üst standartlara göre temin edilmekte, yapılan AR-GE çalışmaları ile sürekli desteklenmektedir. Enerjinin sürekliliğinin sağlanabilmesi kapsamında yapılması gereken en önemli çalışma ise Planlı Bakım çalışmalarıdır. Şirketimiz tarafından yapılan planlı bakım onarım çalışmaları sırasında mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde kalacak şekilde zorunlu olarak elektrik kesintileri yapılmaktadır. Kullanıcılarımız programlı kesintiler hakkında kesintiden en az 48 saat önce web sitemiz üzerinden, yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşları aracılığıyla bilgilendirilmektedir. Çağrı merkezimiz üzerinden başvuru yapan tüm kullanıcılarımıza da planlı kesinti bilgileri SMS veya mail yoluyla iletilmektedir.

SCADA:

Türkiye'nin daha hızlı bir gelişme sağlayabilmesi için; bugünkü sosyal ve ekonomik yaşamın en başta gelen temel gereksinimlerinden olan elektrik enerjisi ihtiyacının tam ve zamanında karşılanması ve en önemlisi mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Artan elektrik enerjisi taleplerinin karşılanması için büyük yatırım maliyetlerine, ileri teknolojiye ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılmasından veya teknolojiden yeterince faydalanılmamasından doğan kayıpların bedeli, tüketici tarafından ödendiği gibi can ve mal güvenliği açısından da büyük tehlike doğurmaktadır. Bu riskleri ve kayıpları asgari düzeye indirmek ve enerji sarfiyatını en optimum seviyede tutmak, ADM EDAŞ' ın vazgeçilmez hedefi olmuştur. Bu hedefi gerçekleştirmenin en etkin yolu; elektrik enerjisinin üretildiği, iletildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği tüm elektrik tesislerinde, sistemin kontrol altında tutulduğu ve en uygun senaryoya göre kumanda edildiği, enerji parametrelerinin izlenip sistemin takip altına alındığı otomasyon sistemleri kurmaktan geçmektedir.

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler, elektrik dağıtım sistemlerinin otomasyonunu teknik ve ekonomik olarak yapılabilir hale getirmiştir. Dağıtım otomasyonu, şebekenin uzaktan izlenmesi, hızlı ve etkin bir şekilde kontrolünü sağladığından, sonuçta daha güvenilir, sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi beslemesini mümkün kılmaktadır.

Şirketimiz tarafından 2012 yılında başlayan çalışmalarla kısaca SCADA olarak adlandırılan uzaktan izleme ve kontrol sistemleri kurulmuş olup, dağıtım bölgemizdeki tüm önemli trafo ve Dağıtım merkezleri bu sistemin içine alınmıştır. Her yıl sistem içine alınan merkez sayımız artmaya devam etmektedir. Arıza algılamanın yapılabildiği otomasyon sistemleri sayesinde sistemde dağıtılmış halde bulunan enstrüman ve kontrol elemanlarından sürekli biriken veriler elde edilerek denetim imkânına sahip olunmaktadır. Kontrol merkezindeki operatör ekranları vasıtasıyla, tesisin işletimi kontrol edilip otomatik yürütülürken, operatörlerde bilgisayarda gerekli kontrol ve kumanda imkânına da erişilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS):

Elektrik Dağıtım Şirketleri için CBS, elektrik şebekesini oluşturan varlıklara (trafo, hat, vb.) ve bu varlıklarla ilişkin olaylara (bakım, kesinti, vb.) ait coğrafi ve sözel bilgilerin saklanması, birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi işlevlerini sağlamaktadır. Bu bilgiler üzerinden sorgulama ve analizler yaparak alternatif stratejiler üretilmesine olanak veren önemli bir bilgi ve karar destek sistemidir.

CBS, Elektrik Dağıtım Şirketleri'ne, şebekeye ait envanterlerin sistematik şekilde kayıt altına alınarak, kişiye bağlı bilgi bağımlılığının engellenmesi ve tek kaynaktan güncel bilgiye erişim gibi faydalarının yanında operasyon ve planlama süreçlerine de çeşitli olanaklar sağlamaktadır.

Bu kapsamda; ADM EDAŞ için MAPİNFO tabanlı CBS yazılımı  kullanılmakta olup Elektrik dağıtım şebekemizin tamamı veri tabanına aktarılmıştır. Masaüstü ve web uygulamaları kullanıma açılarak, CBS veri girişi ve güncellemeleri, yönetimi, sorgulama ve raporlamaları bu sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Aydınlatma:

ADM EDAŞ, güvenlik ve estetik açısından şehirlerin en önemli unsurlarından biri olan aydınlatma sistemlerine yönelik planlı bakım ve iyileştirme faaliyetlerini düzenli olarak yürütmektedir. Bu çalışmalar sırasında, belirli periyotlarla aydınlatma sistemleri gözden geçirilerek ekonomik ömrünü dolduran ekipmanların değişimi, ekonomik ömrünü doldurmamış olanların ise bakımları sağlanmaktadır. EPDK tarafından onaylanan yatırım planına uygun olarak aydınlatma komisyonunun vereceği karar çerçevesinde yeni aydınlatma tesisleri sisteme dâhil edilmektedir.  Aydınlatma arıza, ihbar ve şikâyetleri 0 850 800 0 186 Çağrı Merkezi, web sitesi, yazılı ve telefon ile yapılan başvurular, sistemimizde takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. 

MÜŞTERİ OPERASYONLARI

Sayaç Okuma:

Tüketici sayaçları, en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle ADM EDAŞ tarafından her takvim ayında bir defa okunur. Bu okuma aylık okuma olarak değerlendirilir. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri ile ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım ve benzeri nedenlerle okuma yapılamaması durumu aylık okumaya aykırı uygulama olarak değerlendirilmez. Bu kapsamındaki kullanım yerlerinde sayaçlar yılda en az iki defa okunur.

ADM EDAŞ sorumluluk bölgesindeki bulunan tüketicilere ait tüm sayaçlar belirli bir plan dahilinde sayaç okuma ekiplerimizce okunmaktadırlar. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Kapsamında dahil olan sayaçlar ise OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri) aracılığı ile uzaktan okunmaktadır.

Tüketicilere şirketimiz tarafından okuma bildirimi bırakılır ya da tüketicilerin talep etmesi halinde okuma bildirimi elektronik ortamda tüketiciye gönderilir. Okuma bildirimi içerisinde yer alan bilgiler fatura/ödeme bildirimi içerisinde de düzenlenebilir. Okuma bildirimlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Tüketicinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, serbest tüketici tekil kodu veya EIC, uygulanıyorsa profil tipi,

b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,

c) Aktif ve reaktif tüketime ilişkin ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

ç) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,

d) Değiştirilen sayaç var ise sayaçlara ait endeks değerleri detayı,

e) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile internet ve elektronik posta adresleri, arıza ve acil durumlarda aranabilecek telefon numarası.

(7) Okuma bildirimi yazılı olarak düzenlenir. Tüketicinin tercih etmesi halinde, okuma bildirimi tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile de gönderilebilir.

Açma Kesme:

Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin hususlar, ilgili tedarikçi ile düzenlenen perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenmektedir.

Perakende satış sözleşmesi kapsamında öngörülen ödemelerin zamanında yapılmaması halinde görevli tedarik şirketinin talebi üzerine ADM EDAŞ tarafından tüketicinin elektriği kesilebilmektedir.

Elektriği kesilmiş olan müşterinin, ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ve görevli tedarik şirketi tarafından bildirilmesi kaydıyla;

a) İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde,

b) İmar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde,

elektrik enerjisi yeniden bağlanır.

Sayaç Temini, Değişimi ve Kalibrasyon:

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 9'uncu maddesinde; dağıtım bölgesindeki sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi dağıtım şirketlerinin sorumlulukları arasında sayılmıştır. Bu kapsamda yeni bağlantı talebinde bulunan tüketicilerin sayaçlarının temini ve takılması, mevcut tüketicilerin arızalanan sayaçlarının sökülmesi ve yerine aynı karakterdeki sayacın temin edilerek takılması işlemleri şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Bu işlemler nedeniyle tüketicilerden herhangi bir bedel alınmamaktadır.

Ayrıca 11/01/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda sayaçlara ilişkin gerekli işlemleri yapmakla şirketimiz yükümlüdür. 10 yıllık damga süresi dolan sayaçlar şirketimiz tarafından sökülerek, aynı karakterde yeni bir sayaç şirketimiz tarafından herhangi bir bedel alınmaksızın takılmaktadır.

Yıllık elektrik tüketimi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca onaylanan limitin üzerinde olması nedeniyle OSOS kapsamına alınması gereken tüketicilerin sayaçlarının teknik özelliklerinin uygun olmaması nedeniyle değiştirilmesi gerekenler sökülerek yerine ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç şirketimiz tarafından tüketicilerden herhangi bir bedel alınmadan takılmaktadır.

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğin 51'inci maddesinde sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde yapılacak işlemler belirtilmiştir. Buna göre;

Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 11/01/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli talep sahibi tarafından karşılanır. Tüketicinin sayaç kontrol talebinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili dağıtım şirketi tarafından sayaç sökülerek değiştirilir.

Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, elektrik sayacı değişim, bakım ve işletme sorumluluğu elektrik dağıtım şirketlerine ait olduğundan, ADM EDAŞ tarafından yetkilendirilen görevliler dışında, elektrik sayaçlarına veya ölçüm sistemine müdahale edilmemesi gerekmektedir. Aksi taktirde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 42'nci maddesinde tanımlanan müdahalenin niteliğine göre "Kaçak Elektrik Kullanımı" olarak adlandırılan eylemler hakkında hukuki ve/veya cezai işlemler başlatılmaktadır.

YENİ BAĞLANTI:

Başvuru Yapmaya Yetkili Kişiler:

Tüketim tesisleri için dağıtım sistemine bağlantısı istenen kullanım yerinin maliki, kullanım yeri üzerinde tasarruf sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya bunların yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler bağlanmayı talep ettikleri tarihi belirterek bulundukları dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketine müracaat eder.

Gerekli Belgeler:

Bağlantı Başvurusunda ibraz edilmesi gereken belgeler, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin Bağlantı Başvurusu başlıklı 10. Maddesinin 2. Fıkrasında şu şekilde belirtilmiştir:

Bağlantı talebinde bulunan başvuru sahibi;

a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31'inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

c) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30'uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

ç) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

d)Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

f)  İnşa halindeki yapılarda şantiye bağlantısı ve/veya bu yapılara ait kalıcı bağlantı için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,

g) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri,

dağıtım şirketine ibraz eder.

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

Yapı kullanma izni bulunmayan/alınmayan yapılar için 3194 sayılı İmar Kanun’unun Geçici 11. ve Geçici 16. Maddesi kapsamında ilgili belgelerin sunulması halinde yapı kullanma izni aranmaksızın ait olduğu abone grubuna göre elektrik bağlantısı yapılabilmektedir.

Bağlantı Anlaşması:

Enerji izninin verilmiş olması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması kaydıyla mülkiyet, kullanım hakları ve bağlantı koşulları gibi hususların yer aldığı bağlantı anlaşması imzalanmaktadır. Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki dağıtım sistemine bağlı tesis ve teçhizat var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve bu tesisteki kullanıcı değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılmamaktadır. Bağlantı hattının şirketimiz tarafından yapılması halinde bağlantı bedeli başvuru sahibi tarafından ADM EDAŞ'a ödenir. Dağıtım sistemine bağlanan kullanıcılardan onaylanan tarifeler kapsamında alınan bağlantı bedeli bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. Bağlantı hattını kendi yapan tüketiciden bağlantı bedeli alınmaz.

Güç Değişimi:

Kullanıcıya bağlantı anlaşmasında tahsis edilen kapasite, kullanıcının anlaşma gücünü oluşturur. Dağıtım sistemine bağlantı noktasından alınan veya verilen elektrik enerjisi kapasitesinin sayaçla ölçülen azami değerinin anlaşma gücünü aşmaması esastır.

Mesken olarak dağıtım sistemine bağlı olan kullanıcılar dışındaki bir kullanıcının anlaşma gücünü iki ay üst üste yüzde yirmiden fazla ihlal ettiğinin dağıtım şirketi tarafından tespit edilmesi ve gerekli görülmesi halinde, kullanıcıya güç ihlalinin tekrarlanmaması veya güç arttırma talebinde bulunulması gerektiği bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren; 30 gün içerisinde güç artırımı talebinde bulunmayan veya talepte bulunduğu halde talebi kabul edilmeyenlerden takip eden 6 aylık süre içerisinde anlaşma gücünü tekrar yüzde yirmiden fazla ihlal eden tüketicilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri, üreticilere ise bağlantı anlaşmasında düzenlenmiş bulunan yaptırımlar uygulanır.

KAÇAK VE USULSÜZ ENERJİ KULLANIMI

Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi:

Gerçek veya tüzel kişinin;

•             Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,

•             Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken ayrı bir hat çekmek suretiyle dağıtım sistemine müdahale ederek sayaçtan geçirilmeksizin elektrik enerjisi tüketmesi,

•             Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken sayaçlara veya ölçü sistemine müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,

•             Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında açması,

kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilmektedir.

Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi:

Tüketicinin;

•             Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,

•             Kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,

•             İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu tüketici grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,

•             Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak on beş gün içerisinde bildirmemesi,

•             Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün %20'den daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi

durumlarında, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesinde, ilgili tüzel kişinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlâl edilmemesi esastır. Kaçak işleminin başlatılması için bu sürecin sonunda kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespiti gereklidir.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak tespit süreci sonucunda kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin elektrik enerjisini keserek sayacı mühürler ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur.              

OSOS

Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi Süreci:

Dağıtım bölgemizde yer alan ve yıllık tüketimi 100 MWH’ı  geçen tüm kullanıcıların elektrik sayaçları OSOS sistemine dahil edilmiş olup bunların endeks okuma işlemleri OSOS sistemi tarafından uzaktan okunmaktadır.Bu sistemle endeks verilerinin hatasız bir şekilde, her ayın aynı gününde ve saatte okunması sağlanmaktadır. Bu veri ayrıca Kullanıcı ilede paylaşılarak ,kullanıcının tüketimini denetlemesi ve kontrol altında tutması sağlanmaktadır.

Dağıtım şirketimize ait Sokak Aydınlatma sistemleride OSOS sistemine dahil edilmiş olup, Sokak aydınlatmalarının denetim ve kontrolüde bu sistem üzerinden yapılmaktadır.

Dağıtım sistemimizde bulunan şirketimize ait trafo tesislerinin Genel tüketim sayaçları da OSOS sistemi tarafından izlenilmektedir. Bu sistem sayesinde trafo tesisinde yaşanan genel elektrik kesintisi bilgisi anında ilgili birimlerimize iş emri olarak iletilmekte ve oluşan kesintinin daha kısa sürede giderilmesi sağlanmaktadır.

OSOS sistemine dahil edilen kullanıcıların şirketimize başvuru yapması durumunda kendilerine sistem kullanım şifresi verilmektedir.

ADM EDAŞ Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız.

OSOS Portalına giriş için lütfen tıklayınız.

OSOS kullanıcı hesap başvuru formu için tıklayınız.