Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. (“ADM” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.(“Şirket”) olarak; siz tüketicilerimizin, uhdemizde bulunan kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu:

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A Denizli

Telefon : 0 258 296 70 00 Fax : 0 258 296 72 20

E-posta : bilgi@admelektrik.com.tr

2. İşlenen Kişisel Veriler:

ADM ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Adı Soyadı, Nüfus Cüzdanı, TCKN, Vergi Kimlik Numarası
 • İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, E-posta, Ev Telefon, Cep Telefonu
 • Şirket Hizmet Noktalarının Güvenliğine İlişkin Veriler: Güvenlik Kamera Kayıtları, Ziyaretçi Kayıtları
 • Tüketici Takip Bilgileriniz: Tesisat Numarası, Tüketici İşlem Bilgileri
 • Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz: Kamera Kayıtları, Ses Kayıtları
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler: Web Sayfası Erişim Logları

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

 • Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik dağıtım hizmetinin sunulması, yatırımların yapılması,
 • Sayaçların okunması,
 • Dağıtım sistemine bağlantı, dağıtım tesislerinin işletilmesi,
 • Talep tahminlerinin hazırlanması, dengeleme ve uzlaştırma piyasası gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek, bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Şirket ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi kapsamında tüketici ile bağlantı anlaşmalarının yapılması,
 • Kaçak elektrik kullanan gerçek ve tüzel kişilere ödeme bildirimlerinin gönderilmesi,
 • Elektrik proje onayı sürecinin yürütülmesi,
 • Fatura süreçlerinin yürütülmesi,
 • Piyasa Yönetim Sistemi’ne veri aktarımının gerçekleştirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Taksitlendirme ve icra işlemlerinin yürütülmesi,
 • Arıza bakım taleplerinin giderilmesi,
 • Bağlantı görüşleri ve 3.şahıs proje onay işlemlerinin yürütülmesi,
 • Üretim santralleri işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet içerikleri ile ilgili bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi,
 • Misafir kablosuz internet ağının sağlanması,
 • Şirket hizmet binaları ile trafo merkezlerinin güvenliğinin sağlanması,
 • Talep ve şikâyetlerin takip sürecinin yürütülmesi,
 • Anket süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ticari Kalite Tablosu kapsamında tüketicilere tazminat ödemesi yapılması sürecinin yürütülmesi,
 • Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tüketici bilgilerinin sisteme yüklenmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temin edilmesi.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nin III. maddesinde yer alan amaçlarla; yurtiçindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, ilişki içerisinde bulunulan üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, bankalara, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, tedarikçilerimize ve destek hizmeti sağlayıcılarına KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Elektrik Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Tüketicilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

7. Talep İletme Yöntemi:

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmanıza ilişkin taleplerinizi dilekçe ile Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A Denizli adresine ıslak imzalı olarak bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle admelektrik@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Söz konusu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

8. Değişiklikler:

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.

Saygılarımızla.