Bağış ve Yardım Politikası

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

 

İşbu politika, Adm Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (“Şirket”) yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esasları belirler.

 

Bu politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin (“Esas Sözleşme”) ilgili hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Madde 2: Amaç

Şirket, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak, ülkenin geleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor, engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletişim ve benzeri kamuya yararlı faaliyetlerin karşılıksız bağışlarla özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli ilke, kuralların belirlenmesi, bağış sürecinin yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme, raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bağış politikası oluşturmuştur.

 

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, pay sahiplerimiz ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

 

Madde 3: Bağış Esasları:

 

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Şirket’in Esas Sözleşmesi’nde bulunmaktadır. Şirket, ilgili yasal düzenlemeler, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşmesi’nin işletme konusuna ilişkin maddesi çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde genel kurulun tespit edeceği sınırlar dâhilinde yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardım yapabilir. Bununla birlikte, pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

 

Tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve etik ilke ve değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

 

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya kişilerin seçiminde Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı ve diğer dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar, sivil toplum örgütleri dâhil her türlü kurum, kuruluş ve kişiye bağış ve yardım yapılabilir.

 

Bağış miktarına ilişkin olarak, her halde, aşağıdaki sınırları aşan bağışlar Yönetim Kurulu onayına tabidir.

 

  • Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1’in altındaki bağış ve yardımların toplamının son bilanço aktif toplamının en az %1’ine ulaşması durumu.