Yeni Bağlantı

Yeni Abonelik İçin Gerekli Olan Evraklar

Mesken Aboneliği İçin

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Tapu kaydı
 • Onaylı Elektrik Projesi

Ticarethane Aboneliği İçin

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Tapu kaydı
 • İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeler, (Gerekli olması halinde)
 • Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi (Gerekli olması halinde)
 • Onaylı Elektrik Projesi

Tarımsal Sulama Aboneliği İçin

 • İlgili Resmi kuruluşlardan alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belge (Tarım İlçe Müdürlüğü)
 • İlgili resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi (DSİ) veya su kullanma izin belgesi
 • Ayrıca; 25/06/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği uyarınca Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu belgelenmiş olan veya İl/İlçe İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden seracılık faaliyetine ilişkin olduğuna dair belgenin ibrazı halinde de tarımsal sulama abone grubuna göre işlem yapılır.
 • Onaylı Elektrik Projesi
 • Tapu kaydı

Şantiye Aboneliği İçin

 • Yapı Ruhsatı
 • Tapu kaydı
 • Onaylı Elektrik Projesi

(Not: Mesken ve ticarethane abone grubu için yapı kullanma izni yerine 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 11 ve 16. Maddesi ve 6360 sayılı kanun ile mahalleye dönüşen köylerde 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrası kapsamında ilgili mercilerden alınan belgeler de ibraz edilebilir.)